Yleiset kuljetusehdot

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

Nämä matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot ovat ainoat Nordicflite Oy Ltd:tä sitovat yleiset kuljetusehdot. Muut lentoyhtiöt ovat julkaisseet omat yleiset kuljetusehtonsa, jotka saattavat erota näistä yleisistä kuljetusehdoista ja joita sovelletaan ehdot julkaisseen lentoyhtiön kuljetuksiin.


1. ARTIKLA – MÄÄRITELMIÄ

2. ARTIKLA – SOVELTAMISALA

3. ARTIKLA – LENTOLIPUT

4. ARTIKLA – HINNAT, VEROT JA MAKSUT

5. ARTIKLA – PAIKANVARAUKSET

6. ARTIKLA – LÄHTÖSELVITYS

7. ARTIKLA – KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

8. ARTIKLA – MATKATAVARAT

9. ARTIKLA – AIKATAULUT JA EPÄSÄÄNNÖLLISYYSTILANTEET

10. ARTIKLA – TAKAISINMAKSU

11. ARTIKLA – KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA e

12. ARTIKLA – NORDICFLITEN SUORITTAMAT JÄRJESTELYT

14. ARTIKLA – LENTOYHTIÖN VASTUU VAHINKOTAPAUKSISSA

16. ARTIKLA – YLEISTEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

 

1. ARTIKLA
MÄÄRITELMIÄ
 

Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki.

Matkatavara tarkoittaa matkustajan sellaista henkilökohtaista omaisuutta, joka on matkustajan mukana matkan aikana. Ellei toisin ilmoiteta, määritelmään sisältyy sekä matkustajan kirjattu että kirjaamaton matkatavara.

Kirjattu matkatavara tarkoittaa matkatavaraa, jonka Nordicflite ottaa huostaansa ja joka on kirjattu.

Lentoyhtiö tarkoittaa Nordicflite Oy Ltd:tä.

Lentoyhtiön kotimaisilla ehdoilla tarkoitetaan muita matkustajien ja/tai matkatavaran kuljetusehtoja, jotka eivät sisälly näihin lentoyhtiön antamiin ehtoihin, jotka ovat voimassa lipunostopäivästä lähtien.

Matkan keskeytys tarkoittaa matkustajan pyytämää tarkoituksellista matkan keskeyttämistä, joka tapahtuu lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä ja josta on etukäteen sovittu Nordicflite Oy Ltd:n kanssa.

Matkakuvaus tarkoittaa lentoyhtiön tulostamaa asiakirjaa/asiakirjoja, joista ilmenee matkustajan nimi, lentotiedot sekä varausnumero. Matkakuvaus voidaan lähettää matkustajalle myös sähköisesti ja/tai postitse, ja se sisältää matkustajan nimen, lentotiedot sekä varausnumeron. Lähtöselvityksessä matkustaja saa tarkistuskortin vain matkakuvauksen tietoja vastaan. Matkakuvaukseen kuuluu myös varausnumero.

Matkatavaralipuke tarkoittaa asiakirjaa, jota Nordicflite Oy Ltd käyttää kirjatun matkatavaran tunnistamiseksi.

Matkatavaratodistus tarkoittaa asiakirjaa, josta ilmenee matkustajan kirjatun matkatavaran kuljetukseen liittyvät tiedot.
Matkustajilla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä lukuun ottamatta miehistön jäseniä, jota kuljetetaan tai jota on määrä kuljettaa lentokoneessa Nordicflite Oy Ltd:n myöntämän lentolipun perusteella.

Sopimusehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka ilmenevät matkakuvauksesta tai jotka on toimitettu sen mukana, yleisiä tietoja sekä näitä yleisiä kuljetusehtoja.

Sovituilla välilaskupaikoilla tarkoitetaan paikkoja, lukuun ottamatta lähtöpaikkakuntaa ja määräpaikkakuntaa, jotka on ilmoitettu lentolipussa ja matkakuvauksessa tai jotka on mainittu Nordicflite Oy Ltd:n aikatauluissa aikataulunmukaisina välilaskupaikkoina matkareitin varrella.

Special Drawing Rights (SDR) on Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemä virallinen valuuttayksikkö, ns. erityinen nosto-oikeus. Erityinen nosto-oikeus muunnetaan rahaksi vahingonkorvauspäätöksen antamispäivänä Kansainvälisen valuuttarahaston muuntokurssin mukaan.

Tarkastuskortti on lähtöselvityksen yhteydessä matkustajalle annettava tosite koneeseen nousua varten.

Vahingolla tarkoitetaan matkustajan kuolemaa, loukkaantumista tai muuta ruumiinvammaa sekä matkatavaran katoamista, vähenemistä, varastamista tai mitä tahansa muuta vahinkoa, joka aiheutuu lentokuljetuksesta tai muista Nordicflite Oy Ltd:n suorittamista, lentokuljetukseen välittömästi liittyvistä palveluista, tai vahinkoa, joka aiheutuu näiden yhteydessä.

Valtuutetulla edustajalla tai edustajalla tarkoitetaan myyntiedustajaa, jonka Nordicflite Oy Ltd on valtuuttanut edustajakseen ilmakuljetuspalveluiden myymiseksi matkustajille.

Varausnumero on numero- ja kirjainyhdistelmä, joka näkyy matkakuvauksessa tai sähköisesti asioiville asiakkaille lähetetyssä vahvistuksessa. Varausnumeroa tarvitaan lähtöselvityksessä, jotta matkustaja saa tarkistuskortin, jolla pääsee koneeseen.

Sähköinen ostos tarkoittaa Nordicflite Oy Ltd:n verkkokaupassa tehtyä ostosta.

Y-tunnuksella tarkoitetaan Nordicflite Oy Ltd:n yritystunnusta.

Yleissopimus on se seuraavista asiakirjoista, jota kuljetussopimukseen kulloinkin sovelletaan:
1.      Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettu sopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (jäljempänä Varsovan sopimus);
2.    Varsovan sopimus sen Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossa;
3.    Varsovan sopimus sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla numero 1 muutetussa muodossa;
4.    Varsovan sopimus Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla numero 2 muutetussa muodossa;
5.    Varsovan sopimus Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla numero 4 muutetussa muodossa;
6.    Guadalajaran lisäsopimus.

2. ARTIKLA
SOVELTAMISALA

2.1. Yleistä

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan vain niihin lentoihin tai lento-osuuksiin, joissa Nordicflite Oy Ltd toimii kuljettavana yhtiönä.

2.2. Lakien soveltaminen
Mikäli nämä kuljetusehdot ovat ristiriidassa lakien, asetusten, viranomaismääräysten tai tariffien kanssa, sovelletaan niitä näiden yleisten kuljetusehtojen sijasta.

Mikäli joitakin näiden yleisten kuljetusehtojen määräyksistä ei voida soveltaa mainitun ristiriidan vuoksi, sovelletaan ilmakuljetukseen kuitenkin muilta osin näitä yleisiä kuljetusehtoja.

2.3. Muiden määräysten soveltaminen
Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ja muut Nordicflite Oy Ltd:n määräykset ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja, ellei jäljempänä muuta mainita.


3. ARTIKLA
LENTOLIPUT
3.1. Voimassa oleva lentolippu on pakollinen.

3.1.1. Nordicflite Oy Ltd kuljettaa ainoastaan voimassa olevaan lentolippuun merkityn matkustajan. Kun matkustaja ostaa lipun sähköisesti, puhelimitse tai matkatoimiston kautta, hänelle annetaan varausvahvistus, josta ilmenee matkustajan nimi, määränpää, lentojen aikataulu ja varausnumero. Varausvahvistuksen tiedot täytyy antaa lähtöselvityksessä, jotta matkustaja saa tarkistuskortin, jolla pääsee lentokoneeseen.

Matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen ilman voimassa olevaa lentolippua. Matkustaja ei myöskään ole oikeutettu kuljetukseen, jos esitettyä lippua on turmeltu tai jos sitä on muuttanut joku muu kuin Nordicflite Oy Ltd tai sen valtuuttama edustaja.

 3.1.2 Lentolippu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Jos lentolipun esittää joku muu henkilö kuin se, joka on sen nojalla oikeutettu kuljetukseen tai takaisinmaksuun, Nordicflite Oy Ltd ei ole velvollinen suorittamaan korvausta lentolipun oikealle omistajalle, mikäli se hyvässä uskossa suorittaa lentolipun esittäneen henkilön kuljetuksen tai suorittaa tälle takaisinmaksun.

3.1.3 Matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Jos lentolippu on kadonnut tai jos sen osa on turmeltunut, tai mikäli matkustajalla ei ole lippua, lentolipun myöntänyt lentoyhtiö voi matkustajan pyynnöstä korvata kyseisen lipun tai sen osan antamalla uuden lipun saatuaan riittävänä pitämänsä selvityksen siitä, että kyseisille lennoille voimassaoleva lentolippu on aikanaan asianmukaisesti myönnetty. Matkustajan on tässä tapauksessa allekirjoitettava sitoumus, jonka nojalla hän sitoutuu korvaamaan Nordicflite Oy Ltd:lle lipun mahdollisesta väärinkäytöksestä koituvat menetykset ja kulut.

Muussa tapauksessa lentolipun antavalla lentoyhtiöllä on oikeus vaatia täysi hinta uudesta lipusta sillä ehdolla, että lipun hinta palautetaan matkustajalle, mikäli alkuperäistä lentolippua ei ole käytetty sen voimassaoloaikana. Lentolipun antaneella lentoyhtiöllä on oikeus veloittaa uuden lipun myöntämisestä koituvat ja siihen liittyvät kulut matkustajalta.

Mikäli matkustaja löytää alkuperäisen lentolipun sen voimassaoloaikana, matkustajalla on velvollisuus toimittaa lippu Nordicflite Oy Ltd:lle niin pian kuin mahdollista.


3.2 Voimassaoloaika

3.2.1 Lentolippu on voimassa yhden vuoden ajan matkan aloittamisesta tai (mikäli osaa lentolipuista ei ole käytetty) lentolipun myöntämispäivästä lukien, ellei lipussa tai näissä yleisissä kuljetusehdoissa ole toisin ilmoitettu.

Nordicflite Oy Ltd voi myös lunastaa lentolipun takaisin 10. artiklaa noudattaen.

3.2.3 Jos matkustaja kuolee matkan aikana, hänen seuranaan olleiden henkilöiden matkalippuja voidaan muuttaa luopumalla perillä olon vähimmäisaikarajoista tai pidentämällä lipun voimassaoloaikaa. Jos matkansa aloittaneen matkustajan lähiomainen kuolee, matkustajan ja hänen mukanaan matkustavien lähiomaisten lentolippuja voidaan muuttaa vastaavalla tavalla. Tällaiset muutokset tulee suorittaa kuolintodistuksen perusteella, ja voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään neljälläkymmenelläviidellä (45) päivällä kuolinhetkestä lähtien.

3.3 Nordicflite Oy Ltd:n yhteystiedot

Matkustusasiakirjoissa saatetaan käyttää Nordicflite Oy Ltd:n nimen sijaan Y-tunnusta tai muuta lyhennettä tai logoa. Nordicflite Oy Ltd:n osoitteena pidetään lähtöpaikkaa, joka on ilmoitettu varausvahvistuksessa/matkakuvauksessa.

 

4. ARTIKLA
HINNAT JA VEROT

4.1. Yleistä

Ellei nimenomaisesti ole toisin sanottu, sisältävät hinnat ainoastaan kuljetuksen lähtöpaikan lentoasemalta määräpaikan lentoasemalle. Hinnat eivät sisällä maakuljetusta lentoasemien välillä eivätkä muiden paikkojen välillä.

4.2. Sovellettavat hinnat

Nordicflite Oy Ltd julkaisee tai ilmoittaa muulla tavoin kaikki yhtiön lentohinnat. Hinta käsittää matkakuvauksessa esitetyn lennon tai lennot lähtöpaikasta määräpaikkaan. Kuljetukseen sovelletaan lippuun merkittyä osto- tai matkan aloituspäivän hintaa. Matkareitin, ajankohdan tai pituuden muuttaminen voi vaikuttaa kuljetuksen hintaan.

4.3. Maksut ja verot

Kaikki valtion, muun viranomaisen tai lentoasematoimijan veloittamat verot tai maksut kuuluvat matkustajan maksettaviksi. Ne on lähtökohtaisesti sisällytetty kohdassa 4.2. ilmoitettuun hintaan. Jos uusi vero tai maksu säädetään maksettavaksi sen jälkeen, kun matkustaja on maksanut matkansa mutta ennen matkakuvauksessa ilmoitettua matkan alkamista, Nordicflite Oy Ltd voi lisätä tällaisen maksun matkustajan maksettavaksi ennen matkan alkua.

4.4. Valuutta

Hinnat ja verot voidaan maksaa missä tahansa Nordicflite Oy Ltd:n hyväksymässä valuutassa Nordicflite Oy Ltd:n kotimaisten määräyksien mukaista kurssia käyttäen.


5. ARTIKLA
PAIKANVARAUKSET

5.1. Paikanvarauksen edellytykset

Paikanvaraus ei ole voimassa ennen kuin Nordicflite Oy Ltd tai sen edustaja on kirjannut sen hyväksytyksi. Nordicflite Oy Ltd:n kotimaisista määräyksistä riippuen matkaan liittyy ehtoja, jotka rajoittavat tai poistavat matkustajan oikeuden vaihtaa tai peruuttaa paikanvarauksia.

 


5.2 Paikan varaaminen

Paikka katsotaan varatuksi matkustajan maksettua matkan hinnan kokonaisuudessaan ja saatuaan varausvahvistuksen.

5.3. Henkilötiedot

Matkustaja on tietoinen siitä, että hänen henkilötietonsa on annettu Nordicflite Oy Ltd:lle paikanvarauksen suorittamiseksi, lentolipun ostamiseksi, muiden palveluiden saamiseksi, palveluiden kehittämiseksi ja antamiseksi, maasta poistumisen ja maahantulon helpottamiseksi sekä henkilötietojen luovuttamiseksi viranomaisille. Tässä tarkoituksessa matkustaja valtuuttaa Nordicflite Oy Ltd:n pitämään nämä tiedot hallussaan ja välittämään niitä omiin toimistoihinsa, edustajilleen, viranomaisille ja muille lentoyhtiöille tai mainittujen palveluiden toimittajille.


 5.4. Istuinpaikat

Nordicflite Oy Ltd ottaa mahdollisuuksien mukaan matkustajan istuinpaikkatoiveet huomioon, mutta ei voi taata tiettyä nimenomaista paikkaa lentokoneesta edes vahvistetun varauksen perusteella. Nordicflite Oy Ltd varaa oikeuden muuttaa ennakolta ilmoitettuja istuinpaikkoja.

 5.5 Paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen

Nordicflite Oy Ltd:llä on oikeus vaatia paluulentojen varausten uudelleen vahvistamista sisäisten määräystensä ja niissä määriteltyjen aikarajojen mukaisesti. Mikäli paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen on tarpeen, ilmoittaa Nordicflite Oy Ltd asiasta matkustajalle. Tällaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa jatkoyhteys- tai paluulentojen varausten peruuttamiseen.

 
6. ARTIKLA

MATKUSTAJIEN LÄHTÖSELVITYS

6.1. Jotta viranomaismuodollisuudet ja muut lähtömenettelyt tulevat suoritetuksi ajallaan, matkustajan on tehtävä lähtöselvitys riittävän ajoissa ennen lentoa ja vähintään ennen Nordicflite Oy Ltd:n ilmoittamaa määräaikaa.

6.2. Matkustajan on oltava lähtöselvityksessä ja lähtöportilla viimeistään Nordicflite Oy Ltd:n ilmoittamaan määräaikaan mennessä, ja matkustajalla tulee olla mukana tarvittavat matkustusasiakirjat. Mikäli matkustaja ei tässä onnistu, Nordicflite Oy Ltd:llä on oikeus peruuttaa matkustajan paikanvaraus.

 6.3. Nordicflite Oy Ltd ei vastaa menetyksistä ja kuluista, joita matkustajalle saattaa koitua tämän artiklan määräysten noudattamatta jättämisestä.

 

7. ARTIKLA
KIELTÄYTYMINEN KULJETUKSESTA JA KULJETUSRAJOITUKSET

1. Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta. Kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi.:

a) Matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuden tai terveyden tai vaikuttaa niihin tai kuljettaminen voi olennaisesti vaikuttaa matkustajien tai miehistön matkustusmukavuuteen.

b)  Matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle.


c)  Matkustajan pääsy maahan on kielletty tai hänet on karkotettu tai pidätetty, ja matkustaja saattaisi aiheuttaa vaaraa muilla matkustajille, miehistölle tai lentokoneelle.

d) Matkustajan käytös, ikä, psyykkinen tai fyysinen tila on, tai näyttää olevan sellainen, että:

1)    hän tarvitsee erityisapua, jota ei voida lentoyhtiön puolesta tarjota

  2)   hän on vaaraksi itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle.

e)  Matkustaja ei noudata Nordicflite Oy Ltd:n antamia turva- ja muita ohjeita.

f)  Matkustaja on suullisesti tai käytöksellään muutoin osoittanut välinpitämättömyyttä tai uhkaa lentoturvallisuutta kohtaan.

g)  Matkustaja on kieltäytynyt turvatarkastuksesta.

h)  Matkustajalla ei ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja. ,

i) Matkustaja pyrkii saapumaan maahan, jossa hän on läpikulkumatkalla tai hänellä ei ole kyseiseen maahan saapumiseen tarvittavia matkustusasiakirjoja.

j)  Matkustaja on turmellut matkustusasiakirjojaan lennon aikana tai kieltäytyy luovuttamasta niitä miehistölle kuittia vastaan.

k) Matkustajan esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai ostettu muualta kuin Nordicflite Oy Ltd:ltä tai sen valtuutetulta edustajalta.

l) Lippu on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, tai matkustaja ei pysty osoittamaan olevansa lentolipussa mainittu henkilö.

m) Matkustusasiakirjoja ei ole käytetty asianmukaisessa järjestyksessä, eli matka pyritään aloittamaan muualta kuin sen alkuperäisestä lähtöpaikasta.

n) Matkustaja ei pysty todistamaan, että hän on lentolipussa mainittu henkilö.

o) Matkustaja on aikaisemmin syyllistynyt johonkin edellä mainittuun toimintaan tai laiminlyöntiin, ja Nordicflite Oy Ltd:llä on syytä epäillä, että tällaiset toiminnat voivat toistua.

p) Matkustajalle on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti, että häntä ei tulla kyseisen ilmoituksen jälkeen kuljettamaan Nordicflite Oy Ltd:n lennoilla.
2. Yksinään matkustavien lapsien, vajaakykyisten henkilöiden tai sairaiden hyväksyminen kuljetettaviksi saattaa riippua Nordicflite Oy Ltd:n kotimaisten määräysten mukaisista sovittavista ennakkojärjestelyistä.
Nordicflite Oy Ltd ei voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tämän vajaakykyisyyden tai muiden edellä mainittujen seikkojen tai niiden vaatimien erityisjärjestelyiden vuoksi, mikäli Nordicflite Oy Ltd on hyväksynyt matkustajan kuljetettavaksi tämän ilmoitettua vajaakykyisyydestään tms. lippujen lunastamisen yhteydessä sekä vaadittavista erityisjärjestelyistä.


8. ARTIKLA
MATKATAVARA

8.1 Veloituksetta kuljetettava matkatavara

Matkustaja saa kuljettaa veloituksetta määrätyn määrän matkatavaraa.
Tämä voidaan ilmoittaa painona tai kappalemääränä tai näiden yhdistelmänä. Nordicflite Oy Ltd antaa tarkempia tietoja eri lennoille sovellettavista määräyksistä.

8.2 Ylimääräinen matkatavara

Matkustajan tulee maksaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran ylittävästä matkatavaramäärästä Nordicflite Oy Ltd:n määrittämä lisämaksu. Tietoja lisämaksuista antaa Nordicflite Oy Ltd tai sen valtuuttama edustaja. Nordicflite Oy Ltd ei takaa, että ylimääräinen matkatavara kuljetetaan samalla lennolla matkustajan ja hänen veloituksetta kuljetettavan matkatavaransa kanssa.

 8.3 Tavarat, joita ei hyväksytä matkatavaraksi

Tavaroita, jotka voivat todennäköisesti olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle, ei saa kuljettaa lentokoneessa. Tällaisina pidetään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä sekä näissä yleisissä kuljetusehdoissa yksilöityjä tavaroita.


Matkustaja ei saa kuljettaa seuraavia tavaroita matkatavaroissaan:

a)  Nestemäiset tai muut aineet, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle, kun niitä kuljetetaan lentokoneessa. Tällaisia aineita ovat muun muassa räjähteet, kaasut, syövyttävät aineet, radioaktiivinen aine, helposti syttyvät materiaalit, myrkyt ja muut ärsyttävät aineet. Luettelo ei ole täydellinen. Lisätietoa antaa Nordicflite Oy Ltd.

b)  Tavarat, joiden kuljettaminen on kielletty voimassaolevien lakien, säännösten tai määräysten nojalla valtiossa, josta tai johon on määrä lentää.

c) Nordicflite Oy Ltd voi kieltäytyä kuljettamasta tavaroita, jotka eivät ole sopivia kuljetettavaksi niiden koon, muodon, painon, sisällön, ominaisuuksien, turvallisuuden, käyttötarkoituksen tai muiden matkustajien lentomukavuuteen liittyvien syiden vuoksi.

Edellä olevasta luettelosta poiketen matkustaja voi Nordicflite Oy Ltd:n ohjeiden ja hyväksymisen mukaan kuljettaa seuraavia tavaroita:

a) Vähittäismyyntipakkauksessa olevat, yli 24 mutta enintään 70 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät juomat, yhteensä enintään 5 litraa.

b) Ei-radioaktiiviset lääkintä- ja kosmetiikkatarvikkeet (esimerkiksi hiuslakat, hajuvedet, alkoholipitoiset lääkkeet). Yksittäisen tarvikkeen sisältämä ainemäärä ei saa ylittää 0,5:tä kilogrammaa tai 0,5:tä litraa eikä aineiden yhteismäärä henkilöä kohden 2:ta kilogrammaa tai 2:ta litraa.

c) Matkustaja saa kuljettaa tulitikut ja savukkeensytyttimen omissa vaatteissaan. Muuta kuin nestekaasua sisältävät sytyttimet on kielletty, samoin mihin tahansa pintaan raapaistaessa syttyvät tulitikut.

d) Radioisotooppiset sydämentahdistimet.

e) Pyörätuolit ja muut akkukäyttöiset liikkumisen apuvälineet (vuotamaton nesteakku). Pyörätuolin kuljetus edellyttää Nordicflite Oy Ltd:n lupaa.

f) Yksi pieni elohopeaa sisältävä kuumemittari, jonka on oltava suojakotelossa.

g) Muuhun kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen matkatavarana on kielletty. Metsästys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettuja aseita ja ampumatarvikkeita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Nordicflite Oy Ltd:n kotimaisten määräysten mukaisesti.

Aseiden on oltava lataamattomia ja niiden on oltava varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljettamisessa noudatetaan ICAO:n ja IATA:n vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta antamia määräyksiä. Aseet tulee kuljettaa sellaisessa osassa lentokonetta, johon matkustajilla ei ole pääsyä, ja niiden paino ei saa ylittää 5:tä kilogrammaa matkustajaa kohden. Kaikki ampumatarvikkeet tulee pakata turvallisesti rasioihin, eikä räjähtäviä tai sytyttäviä ammuksia saa kuljettaa. Eri henkilöiden matkatavaroihin kuuluvia paketteja ei saa koota yhteen pakettiin. Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus edellyttää Nordicflite Oy Ltd:n lupaa.

h) Antiikkiaseita sekä miekkoja, veitsiä ja muita vastaavia aseita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Nordicflite Oy Ltd:n kotimaisten määräysten mukaisesti. Niiden tuomista lentokoneen matkustamoon ei kuitenkaan sallita.

Nordicflite Oy Ltd ja sen valtuuttamat edustajat antavat lisätietoa matkatavaroiden kuljetuksesta.

8.4 Kirjattu matkatavara

Nordicflite Oy Ltd ottaa kirjatuksi luovutetut matkatavarat huostaansa ja antaa matkustajalle numeroidun matkatavaratodistuksen. Vastaava todistus kiinnitetään matkatavaraan.

Nordicflite Oy Ltd voi kieltäytyä kirjaamasta ja kuljettamasta matkatavaraa, jos se ei ole asianmukaisesti pakattu.

Matkustajan ei tule sisällyttää kirjattuun matkatavaraan rahaa, koruja, jalometalleja, elektronisia laitteita, sopimuksia, osakkeita tai muita arvopapereita, asiakirjoja, passeja tai muita henkilöllisyystodistuksia, näytteitä tai muita arvokkaita esineitä.

Matkustajan tulee kiinnittää matkatavaraan nimilappu tai muu henkilötunniste.

Nordicflite Oy Ltd pyrkii kuljettamaan kirjatun matkatavaran samassa lentokoneessa kuin matkustajan, mikäli Nordicflite Oy Ltd ei päätä toisin käytännön tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. Mikäli kirjattu matkatavara kuljetetaan myöhemmällä lennolla, Nordicflite Oy Ltd toimittaa sen matkustajalle, ellei matkustajan edellytetä esittävän matkatavaraa tullattavaksi.

Nordicflite Oy Ltd voi tarjota mahdollisuutta tavaran arvon ilmoittamiseen, jos se ylittää sovellettavan vastuurajan. Tällaisessa tapauksessa matkustaja on velvollinen maksamaan kaikki siihen liittyvät maksut.

Nordicflite Oy Ltd suosittelee, että jokaisella matkustajalla on vakuutus, joka korvaa kaikki mahdolliset menetykset (esim. matkatavaroihin, sairastumiseen tai onnettomuuteen liittyen).

 8.5 Oikeus tarkistukseen

Turvallisuussyistä Nordicflite Oy Ltd voi vaatia, että matkustaja ja hänen matkatavaransa läpivalaistaan tai tarkistetaan muulla tavoin tai että matkustajan matkatavarat käydään läpi tai että ne tarkistetaan matkustajan poissa ollessa. Jos matkustaja kieltäytyy tarkistuksesta, Nordicflite Oy Ltd voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai kyseistä matkatavaraa. Nordicflite Oy Ltd ei vastaa vahingoista, joita tarkistus saattaa aiheuttaa matkustajalle tai matkatavaralle, ellei vahinko johdu Nordicflite Oy Ltd:n virheestä tai tuottamuksesta.

 8.6 Kirjaamaton matkatavara
Nordicflite Oy Ltd voi määritellä lentokoneen matkustamoon tuotavien matkatavaroiden enimmäismitat. Mikäli enimmäismittoja ei ole määritelty, matkatavaran tulee mahtua matkustajan syliin. Mikäli matkatavaraa ei voida kuljettaa em. tavalla tai mikäli se on liian painava tai sen voidaan katsoa aiheuttavan vaaraa, on matkatavara kuljetettava lentokoneen rahtitilassa. Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi rahtitilassa (kuten esimerkiksi herkät soittimet) tai jotka eivät täytä vaatimuksia, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa ainoastaan, jos niistä on etukäteen tehty asianmukainen ilmoitus ja jos Nordicflite Oy Ltd on antanut luvan kuljetukseen.
Tällaisten esineiden kuljettamisesta voidaan veloittaa erikseen.

 8.7 Kirjatun matkatavaran luovutus

Matkustajan tulee ottaa kirjattu matkatavaransa huostaansa heti, kun se on saatavilla matkan määräpaikassa tai välilaskupaikassa. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kohtuullisen ajan kuluessa, voidaan matkustajalta veloittaa säilytysmaksu. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä siitä kun ne ovat olleet saatavilla, on Nordicflite Oy Ltd:llä oikeus hävittää kirjatut matkatavarat, eikä Nordicflite Oy Ltd ole velvollinen korvaamaan hävitettyjä tavaroita matkustajalle.


8.8 Lemmikkieläimet

Nordicflite Oy Ltd ei pääsääntöisesti kuljeta lemmikkieläimiä.


9. ARTIKLA
AIKATAULUT, VIIVÄSTYKSET JA PERUUTUKSET

Nordicflite Oy Ltd pyrkii parhaansa mukaan kuljettamaan matkustajan ja hänen matkatavaransa paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti ja lentopäivänä voimassa olevan julkisen aikataulun mukaisesti. Nordicflite Oy Ltd:stä riippumattomista syistä (esimerkiksi lait ja muut viranomaissäännökset, sääolosuhteet, lennonjohtotilanne, tekniset seikat, lakot ja muut vastaavat), lentoyhtiö voi joutua peruuttamaan lennon tai muuttamaan sen aikataulua. Näin ollen aikataulun mukaisia aikoja ei voida taata eivätkä ne kuulu matkustajan ja Nordicflite Oy Ltd: väliseen kuljetussopimukseen.
Mikäli näin tapahtuu, Nordicflite Oy Ltd varaa oikeuden

a) kuljettaa matkustajan toisella lentoyhtiöllä ja/tai lentokoneella tai muulla kuljetusyhtiöllä

b) kuljettaa matkustajan määräpaikkaansa muulla tavoin

c) siirtää matkustajan lennon myöhempään ajankohtaan

d) peruuttaa lennon ja palauttaa matkustajalle tämän maksaman hinnan.

Nordicflite Oy Ltd ei vastaa mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat matkustajalle lennon peruuntumisesta, myöhästymisestä tai muista lentoon liittyvistä järjestelyistä.


10. ARTIKLA
TAKAISINMAKSU

Mikäli Nordicflite Oy Ltd peruuttaa lennon, ei pysty suorittamaan lentoa kohtuullisessa aikataulussa, ei laskeudu määrä- tai välilaskupaikassa, johon matkustajan on määrä matkustaa, tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkolennolta, johon tällä on paikkavaraus, Nordicflite Oy Ltd suorittaa takaisinmaksun seuraavasti:

a) Mikäli mitään lentolipun osaa ei ole käytetty, takaisinmaksu vastaa maksettua hintaa.

b) Mikäli jokin osa lentolipusta on käytetty, takaisinmaksu vastaa vähintään maksetun hinnan ja käytetyn kuljetuksen hinnan välistä eroa, josta on vähennetty mahdolliset palvelu- tai peruutusmaksut.

Ostettuihin lippuihin sovelletaan lippuluokan mukaisia peruutusrajoituksia. Nordicflite Oy Ltd haluaa muistuttaa matkustajia siitä, että sairaustapauksissa on maksettava koko lipun hinta eikä takaisinmaksu ole mahdollinen. Nordicflite Oy Ltd suosittelee, että matkustajat ottavat ennen matkaansa matkavakuutuksen, joka kattaa tällaiset tapaukset.


11. ARTIKLA
KÄYTTÄYTYMINEN LENTOKONEESSA

Matkustajien, miehistön sekä lentokoneen turvallisuuden takaamiseksi matkustajien tulee käyttäytyä asianmukaisesti ja noudattaa miehistön antamia ohjeita ja määräyksiä.

Jos matkustaja käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle taikka siinä olevalle omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen, tai käyttäytyy muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi Nordicflite Oy Ltd ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa kohtuullisiin toimiin estääkseen kyseisen käyttäytymisen, matkustajaan kohdistuvat pakkokeinot mukaan lukien.

Matkustaja voidaan poistaa koneesta missä tahansa laskeutumispaikassa, ja Nordicflite Oy Ltd voi kieltäytyä jatkamasta kyseisen matkustajan kuljettamista. Matkustaja voidaan saattaa vastaamaan teoistaan oikeudessa.

Alkoholijuomien nauttiminen lentokoneessa, ja niiden tuominen koneeseen ei ole sallittua.

Nordicflite Oy Ltd voi turvallisuussyistä rajoittaa tai kieltää elektronisten laitteiden käyttöä koneessa. Tämä voi koskea muun muassa matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita ja nauhureita, radioita, CD-soittimia, elektronisia pelejä sekä radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten kauko-ohjattavia leluja ja radiopuhelimia. Kuulolaitteet ja sydämentahdistimet ovat sallittuja.

12. ARTIKLA
MUUT Nordicflite Oy Ltd:n PALVELUT

Mikäli Nordicflite Oy Ltd sitoutuu lentokuljetussopimuksen solmimisen yhteydessä suorittamaan muita palveluita, Nordicflite Oy Ltd ei ole vastuussa matkustajaa kohtaan muista kuin mahdollisista omista laiminlyönneistään kyseisen palvelun suorittamisessa, ellei soveltuvissa laeissa muuta määrätä. Nordicflite Oy Ltd ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista menetyksistä.

Nordicflite Oy Ltd:llä on muita palveluja koskevat omat kuljetusehtonsa, jotka voi saada pyydettäessä henkilökunnalta.

14. ARTIKLA
LENTOYHTIÖN VASTUU

Nordicflite Oy Ltd:n vastuu kuljetuksesta määräytyy Euroopan Unionin lainsäädännön, kansallisen lainsäädännön, yleissopimuksen ja Nordicflite Oy Ltd:n kuljetusehtojen mukaisesti.

1. Henkilövahingot

1.1 Mitkään lainsäädännössä, yleissopimuksessa tai sopimusperusteisesti määritellyt rahamäärää koskevat rajat eivät koske korvausvastuuta matkustajan kuolemasta, loukkaantumisesta tai muusta henkilövahingosta aiheutuvasta vahingosta.

1.2 Nordicflite Oy Ltd ei voi vapautua korvausvastuusta tai rajoittaa sitä niiden kuolemaan, loukkaantumiseen tai muuhun henkilövahinkoon liittyvien vahinkojen osalta, joiden määrä on enintään 100 000 erityistä nosto-oikeutta, näyttämällä, että Nordicflite Oy Ltd tai sen edustaja on toteuttanut kaikki vahingon välttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet tai että Nordicflite Oy Ltd:n tai sen edustajan on ollut mahdotonta toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä.

1.3 Kohdassa 1.2 mainituista ehdoista huolimatta Nordicflite Oy Ltd voidaan vapauttaa korvausvastuusta, mikäli voidaan näyttää, että loukkaantunut tai kuollut matkustaja on aiheuttanut vahingon itse tai myötävaikuttanut siihen.

1.4 Nordicflite Oy Ltd:n on viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluttua siitä kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on todettu suoritettava ennakkomaksu kyseisen henkilön taloudellisen tilanteen mukaan ja suhteutettuna hänen kärsimäänsä vahinkoon.

Kuolemantapauksessa kyseisen ennakkomaksun on vastattava vähintään 16 000:ta erityistä nosto-oikeutta euroina matkustajaa kohden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen lauseen soveltamista.

Ennakkomaksun suorittaminen ei merkitse Nordicflite Oy Ltd:n korvausvastuun tunnustamista. Se voidaan vähentää Nordicflite Oy Ltd:n korvausvastuun perusteella maksettavista myöhemmistä määristä, mutta se on maksettava takaisin ainoastaan kohdassa 1.3 säädetyissä tapauksissa tai jos myöhemmin näytetään, että henkilö, jolle ennakkomaksu suoritettiin, on aiheuttanut vahingon itse, myötävaikuttanut vahingon syntymiseen tai ei ole korvaukseen oikeutettu henkilö.

 

16. ARTIKLA
EHTOJEN MUUTTAMINEN

Nordicflite Oy Ltd varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Muutetut ehdot tulevat voimaan ilmoitettuna julkaisupäivänä. Takautuvaa päivämäärää ei saa käyttää.


Nordicflite Oy Ltd.